Privacy

Privacy Statement

Privacy

 1. Verwerking persoonsgegevens

Dit Privacy Statement geldt voor de verwerking van persoonsgegevens door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eisenkolb B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de Marinus van Meelweg 15 te Eindhoven en de aan haar gelieerde ondernemingen. Hierna aan te duiden als “Eisenkolb” en/of “wij”.

Eisenkolb respecteert de privacy van de bezoekers van haar website www.eisenkolb.com (hierna aan te duiden als “Website”) en afnemers van diensten en/of producten en zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die u aan Eisenkolb verstrekt vertrouwelijk worden behandeld. In dit privacy statement informeren wij u over de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen en hoe wij daarmee omgaan.

Eisenkolb verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik gemaakt van onze website, producten of diensten afneemt en omdat u deze zelf aan ons verstrekt (bijvoorbeeld via onze website). 

 1. Noodzaak om gegevens te verstrekken

Indien u uw persoonsgegevens niet verstrekt kunnen wij geen contact met u opnemen en kunnen wij ook overeenkomsten met u, ten behoeve van levering van diensten en producten, niet uitvoeren.

 1. Welke persoonsgegevens wij verzamelen

Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier en/of de webshop op onze Website verzamelen wij uw NAW-gegevens, bedrijfsnaam, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, BTW gegevens, KvK-nummer en functieomschrijving. Indien u diensten van ons afneemt dan verzamelen wij ook uw bankrekeningnummer.

 1. Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken

Wij gebruiken de door ons verzamelde gegevens om/voor:

 • nakoming van de geldende wet- en regelgeving;
 • om contact met u op te nemen;
 • een overeenkomst aan te gaan of een offerte om te zetten naar een overeenkomst;
 • het bevestigen en bezorgen van uw bestelling;
 • u te benaderen voor nieuwsbrieven die voor u relevant kunnen zijn wanneer u zich daarvoor heeft aangemeld;
 • de mogelijkheid om een account aan te maken;
 • bezoekers te volgen over websites van derden;
 • de website, onze diensten en onze systemen verder te ontwikkelen en te verbeteren om u op die manier beter van dienst te zijn (profilering); en
 • content en middelen van onze website optimaal af te stemmen op uw voorkeuren;
 • het onderhouden van een goede klantrelatie met u.
 1. Grondslag
  Bovenstaande persoonsgegevens verwerken wij op basis van de volgende grondslagen.
 • In het kader van een overeenkomst: Indien u een dienst van ons afneemt zoals het op-/aanvragen van een offerte of het doen van een bestelling, verwerken wij de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • Gerechtvaardigd belang: Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang daarbij hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy;
 • Toestemming: als we uw toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u deze toestemming hebt verleend. In dat geval heeft u altijd het recht om de toestemming weer in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.
 1. Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

Eisenkolb bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de vermelde doeleinden te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij langer bewaren op grond van wet- en regelgeving verplicht is.

 1. Sollicitanten

Eisenkolb verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten die relevant zijn voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure. Zoals informatie over het opleidingsniveau en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant. Deze gegevens verwerken wij, omdat wij er een gerechtvaardigd belang bij hebben te kunnen beoordelen of de kwaliteiten van de sollicitant overeenkomen met de functieomschrijving. Persoonsgegevens die wij ontvangen in het kader van een sollicitatieprocedure zullen uiterlijk 4 weken na afloop van een procedure worden verwijderd, tenzij de sollicitant hier eerder om verzoekt.

Indien de sollicitatieprocedure leidt tot een arbeidsovereenkomst, zullen de persoonsgegevens bewaard worden voor zolang dit noodzakelijk is. Voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens van werknemers wordt verwezen naar het (interne) Privacy statement medewerkers Eisenkolb.

 1. Delen van uw persoonsgegevens met derden

Wij kunnen voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen. Wij verstrekken persoonsgegevens alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Wij delen uw persoonsgegevens met de volgende categorieën van derden:

 • derden die Eisenkolb helpen haar websites te onderhouden en ontwikkelen;
 1. Doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EU

Wij transporteren uw persoonsgegevens niet naar landen buiten de Europese Unie.

 1. Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Eisenkolb neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of voor andere vragen, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@eisenkolb.com.

 1. Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 1. Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat opgeslagen wordt op de computer, tablet of smartphone van de bezoeker van deze website, met als doel om de bezoeker in de toekomst te kunnen herkennen en de toegang tot deze website te verbeteren en vereenvoudigen. We maken op deze website gebruik van technische en functionele cookies.

Er worden op deze website geen tracking cookies gebruikt.

Eisenkolb maakt gebruik van Google Analytics. De hierdoor verzamelde gegevens worden gedeeld met andere Google producten die persoonsgegevens verzamelen. De privacy verklaring van Google is te vinden op https://policies.google.com/privacy.] 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

 1. Uw rechten over uw persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of te beperken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Eisenkolb en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@eisenkolb.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij streven er echter naar in geval van klachten met u te werken naar een passende oplossing.

Eisenkolb kan wijzigingen en aanvullingen aanbrengen in deze Privacy Statement. Wij nodigen u uit om dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen zodat u geïnformeerd blijft. Deze versie is vastgesteld op 13 maart 2020.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Angelique Fleerakkers