Leveringsvoorwaarden

Artikel I – ALGEMEEN

 1. Op alle door de gebruiker, uitgebrachte offertes en aangegane overeenkomsten tot het leveren van zaken, het verrichten van werkzaamheden en alle overige rechtsbetrekkingen tussen gebruiker en zijn wederpartijen zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden toepasselijk. Afwijkingen daarvan moeten uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen. Verwijzingen door de wederpartij naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden binden gebruiker niet. De toepasselijkheid van eventuele door de wederpartij gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk afgewezen.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op meerwerk, waaronder wordt verstaan al hetgeen tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven het in de opdrachtbevestiging vastgelegde wordt geleverd of uitgevoerd. In het algemeen zal voor de uitvoering van meerwerk de voorafgaande opdracht van de wederpartij worden gevraagd, doch indien de werkzaamheden de onmiddellijke uitvoering van het meerwerk noodzakelijk maken, wordt de opdracht daartoe in de oorspronkelijke opdracht geacht te zijn begrepen en kunnen de kosten op grond daarvan door gebruiker aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
 3. Voor zover enige bepaling in een overeenkomst met de wederpartij dan wel enige bepaling in deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig is, zal daaraan een naar inhoud en strekking zoveel mogelijk gelijke doch rechtsgeldige betekenis worden toegekend. Een overeenkomst welke met de gebruiker is gesloten, blijft bij niet rechtsgeldig zijn van een of meer bepalingen daarvan of van deze algemene voorwaarden, voor het overige onverminderd van kracht.

 

Artikel II – OFFERTES

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en alle bestellingen, zowel aan gebruiker rechtstreeks als aan tussenpersonen of vertegenwoordigers van gebruiker gedaan, zijn eerst als geaccepteerd te beschouwen na schriftelijke bevestiging door gebruiker.
 2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 NBW bindt een van de aanbieding/offerte van de gebruiker afwijkende aanvaarding door de wederpartij de gebruiker niet. De overeenkomst komt in dat geval conform de aanbieding/offerte van de gebruiker tot stand, tenzij de wederpartij binnen 8 dagen na datum van de schriftelijke bevestiging haar eventuele bezwaren daartegen schriftelijk heeft kenbaar gemaakt.
 3. Afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen en opgaven van metingen, kleuren en gewichten in offertes, orderbevestigingen, catalogi, prospectussen e.d. dienen slechts ter globale aanduiding van de te leveren zaken c.q. de te verrichten diensten en zijn voor details nimmer bindend.
 4. Tekeningen, berekeningen, fotokopieën, beschrijvingen, modellen en eventuele bescheiden en bijlagen, betrekking hebbende op een aanbieding, worden geacht deel uit te maken van deze aanbieding en blijven eigendom van gebruiker. Zij mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nimmer worden gekopieerd, aan derden worden getoond of afgegeven, bekend gemaakt of gebruikt worden en dienen op verzoek van gebruiker terstond te worden teruggegeven.
 5. Bij samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en tijdens normale werkuren.
 7. Tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk anders is vermeld, behoren niet bij de montage noch vallen onder verantwoordelijkheid van de gebruiker:
  • hak- en breekwerk;
  • meerdere hulp bij het versjouwen van die delen, welke niet door werknemer(s) welke de gebruiker ter beschikking stelt, te verplaatsen zijn;
  • de aansluitingen van de installaties aan de elektrische, gas- en/of waterleidingnetten, alsmede de aansluiting van afvoerleidingen;
  • de levering van gas, water, elektriciteit, perslucht etc., nodig voor beproeving en het in bedrijf stellen.

 

Artikel III – TIJD EN PLAATS VAN LEVERING/OPLEVERING

 1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de zaken moeten worden geleverd c.q. de diensten moeten wordenverricht. De overeengekomen levertijd gaat in zodra de gebruiker het aanbod schriftelijk heeft bevestigd, in het bezit is van alle door de wederpartij te verstrekken bescheiden en gegevens en een eventueel overeengekomen aan- of vooruitbetaling heeft ontvangen.
 2. Levertijden worden opgegeven bij benadering. Overschrijding van de levertijd/installatietermijn kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij deze bij een schriftelijke overeenkomst is bedongen.
 3. De levertijd wordt verlengd met de tijd gedurende welke de wederpartij nalatig blijft enige betalingsverplichting of enige andere verplichting uit de overeenkomst na te komen. Indien gebruiker tengevolge hiervan schade lijdt, is wederpartij verplicht haar die schade te vergoeden.
 4. Wanneer de zaken na het verstrijken der leveringstermijn door de wederpartij niet zijn afgenomen, verkeert deze van rechtswege in verzuim. De gebruiker is in dat geval gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan of te doen opslaan, een aanbod tot nakoming van zijn verplichting tot levering te doen, te factureren en indien de wederpartij niet tijdig aan haar betalingsverplichting voldoet, gebruik te maken van zijn recht de overeenkomst te ontbinden.
 5. Indien de wederpartij een bestelling plaatst op afroep, moet deze binnen de overeengekomen afroeptermijn daadwerkelijk worden afgeroepen en afgenomen. Voldoet de wederpartij binnen acht dagen na afloop van de afroeptermijn niet aan voornoemde verplichtingen, dan is gebruiker gerechtigd te factureren, dan wel de overeenkomst te ontbinden.
 6. Indien de wederpartij in de Benelux gevestigd is, geschiedt de aflevering ter vestigingsplaats van de wederpartij. Indien de wederpartij buiten de Benelux is gevestigd, geschiedt de aflevering ter vestigingsplaats van de gebruiker. Indien het factuurbedrag van het geleverde minder dan € 1.500,- bedraagt, is gebruiker gerechtigd de afleveringskosten apart in rekening te brengen.

 

Artikel IV – VOORZIENINGEN TE TREFFEN DOOR DE WEDERPARTIJ

 1. De wederpartij zal er voor zorgen dat:de werkzaamheden en de voorzieningen, welke volgens de overeenkomst door de wederpartij of in diens opdracht door een derde dienen te worden verzorgd, tijdig gereed zijn zodat de installatie en/of de montage van het door de gebruiker aangenomen werk daardoor geen vertraging ondervindt;het personeel van gebruiker zijn werkzaamheden kan aanvangen zodra het op de plaats van installatie is aangekomen, alsmede in de gelegenheid wordt gesteld zijn werkzaamheden gedurende de normale werkuren te verrichten en bovendien buiten de normale werkuren, indien gebruiker het noodzakelijk oordeelt het tijdstip aan het begin en/of het einde der werkzaamheden buiten de normale werkuren te stellen en hij zulks tijdig aan de wederpartij heeft medegedeeld;
  • de toegangswegen tot de installatieplaats geschikt zijn voor transport;
  • er op de installatieplaats desgevraagd geschikte afsluitbare gelegenheid is voor opslag van materiaal en gereedschappen en ruimte voor het verrichten van montage;
  • het installerend personeel tijdig en kosteloos kan beschikken over de ter plaatse aanwezige hulpmiddelen als elektriciteit, verlichting, verwarming en dergelijke;
  • alle nodige en voorgeschreven veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat door het installerend personeel mede beschikt kan worden over de door de wet voor het personeel geëiste voorzieningen.
 1. Eventuele extra kosten, veroorzaakt doordat niet of niet tijdig is voldaan aan de in dit artikel gestelde voorwaarden, worden aan de wederpartij afzonderlijk in rekening gebracht.

 

Artikel V – OPLEVERING; GOEDKEURING

 1. Alle verrichte werkzaamheden of gedeelten daarvan, worden geacht te zijn opgeleverd nadat zij geheel compleet zijn uitgevoerd en aan de wederpartij daarvan mededeling is gedaan. Zij worden geacht te zijn goedgekeurd tenzij de wederpartij binnen acht dagen na voormelde oplevering schriftelijk bericht geeft dat en waarom hij met de oplevering niet akkoord gaat. In dat geval zal gebruiker in de gelegenheid worden gesteld de geconstateerde fouten, gebreken en afwijkingen alsnog te corrigeren.
 2. Eventuele klachten met betrekking tot zichtbare onvolkomenheden of gebreken aan de geleverde zaken moeten binnen acht dagen na ontvangst der zaken schriftelijk bij gebruiker zijn ingediend onder nauwkeurige omschrijving van aard en grond der klachten en met meezending van de betrokken paklijsten. Na verloop van voormelde termijn wordt de wederpartij geacht de levering akkoord te hebben bevonden.
 3. Gebreken bij een deel van het geleverde geven de wederpartij niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.
 4. Indien de wederpartij uiterlijk acht dagen na ontvangst van de factuur geen aanmerking heeft gemaakt op de berekende prijs wordt hij geacht die te hebben goedgekeurd.
 5. Voor zover niet anders bepaald, vervallen alle rechtsvorderingen van de wederpartij jegens gebruiker door verloop van één jaar na leveringsdatum.

 

Artikel VI – PRIJZEN

 1. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de prijzen van gebruiker steeds af magazijn, werkplaats of fabriek, exclusief BTW, kosten van verpakking, emballage en vervoer. De prijzen zijn vrijblijvend ten opzichte van eventuele nabestellingen en/of vervolgopdrachten. Alle na het sluiten van de overeenkomst opgetreden prijsstijgingen als gevolg van verhoging der materiaalprijzen, vrachttarieven, lonen, sociale lasten, douane-, in- of uitvoerkosten, omzetbelasting, alsmede prijsstijgingen tengevolge van valutakoerswijzigingen of wijzigingen in de rentestand, kunnen aan de wederpartij worden doorberekend.
 2. Meerwerk wordt steeds afzonderlijk in rekening gebracht.
 3. In de overeengekomen prijs voor aangenomen werk is, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald: grond-, hei-, hak- of breekwerk of ander bouwkundig werk, en de kosten van aansluitingen van nutsvoorzieningen niet begrepen.

 

Artikel VII – BETALINGSCONDITIES

 1. Betaling dient te geschieden, indien niet anders is overeengekomen, binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder recht op korting, schuldvergelijking of opschorting. Betaling van de overeengekomen prijs voor aangenomen werk geschiedt, tenzij anders is overeengekomen, in 3 gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt bij opdracht, de tweede bij gereedmelding en de derde dertig dagen na de gereedmelding. Betalingen strekken steeds in mindering, eerst op de kosten, rente en daarna op de oudste factuur.
 2. De vordering tot betaling der koopprijs is direct opeisbaar wanneer de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot zijn ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt, enig beslag op zaken of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd, alsmede indien bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld, de wederpartij of, indien deze is een vennootschap onder firma of besloten vennootschap, in liquidatie verkeert, wordt ontbonden of een andere vennoot krijgt.
 3. Wanneer betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen 30 dagen na factuurdatum, is gebruiker gerechtigd aan de wederpartij een vergoeding wegens renteverlies te berekenen ten bedrage van 2% per maand – gerekend vanaf de factuurdatum – over het totale bedrag der factuur, waarbij een gedeelte van de maand berekend wordt als een volle maand.
 4. Gebruiker is voorts gerechtigd buiten de hoofdsom en rente van de wederpartij te vorderen alle incassokosten, die door niet betaling zijn veroorzaakt, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke incassokosten, welke door de wederpartij verschuldigd zijn, bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,-, te vermeerderen met de omzetbelasting.
 5. Eventuele crediteringen kunnen uitsluitend door de directie van gebruiker geschieden. Aan een creditering kunnen slechts rechten worden ontleend indien de creditnota is voorzien van een handtekening van de directie of een daartoe door deze gemachtigde persoon.
 6. Indien de facturen in vreemde valuta luiden, heeft gebruiker toch het recht voldoening te vragen in Nederlandse courant en wel naar de koers van de dag, waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel, ter keuze van gebruiker, naar die van de factuurdatum.

 

Artikel VIII – RISICO-OVERGANG

 1. Het risico voor de door gebruiker te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment dat zij bij eerstgenoemde het magazijn hebben verlaten c.q. dat zij overeenkomstig artikel III lid 4 beschikbaar worden gehouden, ook indien de aflevering eerst daarna plaatsvindt. Indien het verrichten van werkzaamheden is overeengekomen, gaat het risico over bij oplevering daarvan.

 

Artikel IX – EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Zolang de gebruiker op de wederpartij nog enige vordering heeft dan wel in de toekomst zal hebben, betreffende:
  • de tegenprestatie voor door de gebruiker aan de wederpartij krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken;
  • krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden;
  • enige tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zodanige overeenkomst; blijven de geleverde zaken eigendom van de gebruiker.
 2. Zolang het eigendomsvoorbehoud geldt, is het de wederpartij verboden de betreffende zaken, anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, te verkopen, te verhuren, te ruilen, uit te lenen of te belenen, in consignatie op zicht te geven, daarop een pandrecht of enig ander beperkt recht te vestigen of uit de ruimte waarin zij zich bevinden te verwijderen of te doen verwijderen.
 3. Indien de wederpartij enige verplichting uit zijn overeenkomst met gebruiker niet nakomt, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf of de onderneming van de wederpartij wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is gebruiker zonder enige ingebrekestelling of sommatie gemachtigd de zaken op kosten van de wederpartij terug te nemen, waar die zich ook bevinden. Gebruiker is gerechtigd daartoe bij de wederpartij in gebruik zijnde ruimten te betreden.
 4. De wederpartij zal iedere derde die op de zaken, ten aanzien waarvan een eigendomsvoorbehoud geldt, beslag wil leggen, dan wel de bewindvoerder in haar surséance van betaling respectievelijk de curator in haar faillissement terstond schriftelijk mededelen, met een kopie aan gebruiker, dat gebruiker eigenaar van die zaken is.
 5. Voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst is gebruiker, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij niet, althans niet tijdig in staat zal zijn zijn betalingsverplichtingen jegens hem na te komen, gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat de wederpartij daartoe desverzocht voldoende zekerheid heeft gesteld binnen een daartoe door gebruiker te stellen redelijke termijn. Indien de wederpartij met zodanige zekerheidsstelling in gebreke blijft, heeft gebruiker het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel X – ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien de wederpartij in de nakoming van haar verplichtingen tekort komt is, met inachtneming van hetgeen overigens in deze algemene voorwaarden is bepaald, de overeenkomst door eerste mededeling van de gebruiker aan de wederpartij ontbonden, tenzij gebruiker alsdan de uitvoering van de overeenkomst vooralsnog wenst op te schorten voor de duur van ten hoogste 6 maanden, na afloop waarvan de ontbinding der overeenkomst alsnog door enkel tijdsverloop intreedt, tenzij de overeenkomst alsdan volledig is uitgevoerd en de wederpartij aan al zijn verplichtingen uit dien hoofde heeft voldaan.
 2. In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is gebruiker gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is gebruiker bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
  Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen staking, uitsluiting, brand, gebrek aan hulpmiddelen, grondstoffen, halffabrikaten (onder meer als gevolg van vertraging bij of wanprestatie door leveranciers) dan wel van arbeidskrachten (onder meer als gevolg van ziekte), dit alles bij gebruiker of zijn onderleveranciers, belemmeringen in het verkeer, onlusten, in- en uitvoerbelemmeringen, transportstoornissen, bedrijfsstoringen, overheidsmaatregelen en voorts in het algemeen alle overige oorzaken, gebeurtenissen en omstandigheden, die buiten de controle of zeggenschap van gebruiker vallen.
 3. Zowel in geval van opschorting als in geval van ontbinding krachtens de voorgaande leden is gebruiker gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door hem gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens de voorgaande leden is de wederpartij gehouden tot betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag. Zij is dan gerechtigd de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan gebruiker bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de wederpartij te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.
 4. Indien de wederpartij na aanmaning in gebreke blijft met het afnemen van de door haar gekochte zaken en/of met het laten uitvoeren van de door haar opgedragen werkzaamheden, en voorts indien de wederpartij eenzijdig de opdracht annuleert, is de wederpartij aan gebruiker een boete verschuldigd ter grootte van 15% van het factuurbedrag.

Voormelde boetebepaling laat onverlet de verplichting tot betaling van volledige vervangende of aanvullende schadevergoeding onder meer wegens winstderving, advies- en andere kosten, welke is veroorzaakt door de tekortkoming van de wederpartij. De verschuldigde boete treedt uitdrukkelijk niet in de plaats van de verplichting tot betaling van schadevergoeding.

 

Artikel XI – GARANTIE

 1. Tenzij anders is bepaald is gebruiker garantieplichtig tot en met 12 maanden na aflevering van het gekochte c.q. na einde van de te verrichten werkzaamheden.
 2. De garantieplicht houdt in dat de geleverde zaken of onderdelen daarvan, die binnen de afgesproken garantietermijn ondeugdelijk zijn gebleken als gevolg van materiaal-, constructie- of fabricagefouten, door de gebruiker kosteloos zullen worden hersteld of vervangen, zulks ter keuze van de gebruiker.
 3. De garantieplicht vervalt in ieder geval indien zich een of meer der navolgende omstandigheden voordoen:
  • de ondeugdelijkheid van de geleverde zaken of onderdelen wordt niet binnen 14 dagen na vaststelling daarvan aan de gebruiker medegedeeld;
  • de ondeugdelijkheid is het gevolg van gebreken, ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud, of van gebreken welke zich voordoen na wijzigingen of reparatie door of namens de wederpartij zelf of door derden uitgevoerd c.q. aangebracht;
  • de wederpartij voldoet niet aan al zijn verplichtingen jegens de gebruiker, uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende.

 

Artikel XII – AANSPRAKELIJKHEID

 1. Onverminderd hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald, is gebruiker uitsluitend aansprakelijk voor direct schade van de wederpartij die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van de toerekenbare niet-nakoming door gebruiker. Dit geldt met dien verstande dat aansprakelijkheid is beperkt tot het aan gebruiker toekomende factuurbedrag (exclusief BTW) terzake van de specifieke overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit of, indien er sprake is van deelfacturen, tot het bedrag van de aan gebruiker toekomende deelfactuur (exclusief BTW) terzake van dat deel van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder begrepen bedrijfs- en of stagnatieschade) door welke oorzaak dan ook ontstaan, noch voor schade veroorzaakt door hulppersonen.
 2. Indien en voor zover gebruiker zich op de in lid 1 opgenomen beperking van aansprakelijkheid om welke reden dan ook niet met succes kan beroepen, geldt dat haar aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door gebruiker afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
 3. Indien er voor zover gebruiker zich ook op de in lid 2 opgenomen beperking van aansprakelijkheid om welke reden dan ook niet met succes kan beroepen, is gebruiker uitsluitend aansprakelijk indien en voor zover zij zich, gelet op de in haar branche geldende gebruiken, voor deze aansprakelijkheid had behoren te verzekeren en dat ook op aanvaardbare voorwaarden mogelijk was geweest.
 4. De wederpartij vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden wegens schade, opgetreden in verband met door gebruiker aan de wederpartij geleverde zaken.

 

Artikel XIII – INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN

 1. Indien de wederpartij gebruiker opdraagt zaken te vervaardigen naar tekeningen, modellen, monsters of andere van de wederpartij afkomstige aanwijzingen, neemt de wederpartij de volle garantie op zich dat door deze fabricage, levering of installatie van deze zaken geen merk, octrooi, handelsmodel of enig ander recht van derden wordt aangetast.
 2. Indien een derde op grond van enig beweerdelijk recht bezwaar maakt tegen de fabricage, levering of installatie van voornoemde zaken is de gebruiker zonder meer gerechtigd terstond de fabricage, levering of installatie te staken en vergoeding van de gemaakte onkosten benevens schadevergoeding van de wederpartij te verlangen.

 

Artikel XIV – INTELLECUTELE EIGENDOMSRECHTEN EN AANVERWANTE RECHTEN

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel II lid 4 erkent de wederpartij dat gebruiker en de aan haar gelieerde vennootschappen de enige rechthebbende zijn van de betreffende octrooirechten, know-how, auteursrecht, handelsnaam, domeinnaam, slagzinnen, labels welke door gebruiker op een of andere wijze aan zaken zijn gehecht, merken hoe ook, naburige rechten en logo’s welke worden aangewend bij de exploitatie van de onderneming van gebruiker en/of de aan haar gelieerde vennootschap. De wederpartij erkent dat gebruiker en de aan haar gelieerde vennootschappen wereldwijd de enige rechthebbende zijn van de intellectuele eigendomsrechten en dat gebruiker gerechtigd is deze rechten af te dwingen in en buiten de regio waar de wederpartij de zaak of dienst op haar beurt heeft afgezet. De wederpartij zal deze rechten respecteren. Daartoe is onder meer het volgende begrepen:
  •  Het is de wederpartij niet toegestaan om (delen van) het in lid 1 bedoelde te verwijderen aan te passen en/of te veranderen.
  • De wederpartij zal geen intellectuele eigendomsrechten registreren c.q. daar gebruik van maken welke op enigerlei wijze het gevaar van associatie bij de eind-gebruiker oproepen in de regio waar de zaak of dienst op de markt wordt gebracht.
 2. Eventuele schendingen van de rechten van gebruiker door derden dienen onmiddellijk door wederpartij aan de gebruiker te worden gemeld. Het staat uitsluitend ter beoordeling van gebruiker om daartegen al dan niet te ageren ook indien daarmee de belangen van wederpartij zijn gemoeid.
 3. Indien en voorzover naar het uitsluitend oordeel van de gebruiker zij dan wel een aan haar gelieerde vennootschap zich genoodzaakt ziet ter respectering van (vermeende) rechten van derden de zaak c.q. andere aanverwante onderdelen zoals in lid 1 omschreven uit de markt te halen zal wederpartij daartoe op eerste verzoek medewerken zonder dat gebruiker terzake schadeplichtig is jegens wederpartij.

 

Artikel XV- BEVOEGDHEID PERSONEEL

 1. Overeenkomsten met leden van het personeel van gebruiker binden deze laatste niet voor zover zij niet door gebruiker schriftelijk zijn bevestigd c.q. onmiddellijk worden uitgevoerd. Als leden van het personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers met uitsluiting van de directie.

 

Artikel XVI – DOMICILIE EN GESCHILLEN

 1. Voor de uitvoering van de overeenkomst tussen gebruiker en de wederpartij verklaart de wederpartij mede domicilie te kiezen ter plaatse alwaar gebruiker is gevestigd. De Nederlandse rechter heeft rechtsmacht ter zake alle rechtsvorderingen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. Deze rechtsvorderingen zullen worden aangebracht bij de rechter, waaronder de plaats van vestiging van gebruiker ressorteert tenzij het de absolute competentie van de kantonrechter betreft in welk geval de wet bepaalt welke relatieve kantonrechter bevoegd is.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel heeft de gebruiker te allen tijde het recht een vordering aanhangig te maken bij de rechter van de woonplaats van de wederpartij.
 3. Op alle met de wederpartij gesloten overeenkomsten en met haar aangegane rechtsbetrekking is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk met uitzondering van het Weens Koopverdrag.
 4. Bij verschil van mening of onduidelijkheid over de betekenis of interpretatie van deze algemene voorwaarden is de tekst in de Nederlandse versie daarvan maatgevend.